Noteikumi

1. Vispārējo pārdošanas nosacījumu darbība 

1.1 Vispārējie pārdošanas nosacījumi darbojas starp pircēju (tālāk tekstā Klients), interneta veikalā zooseta.lv un interneta veikala īpašnieku SIA „Anima Pets” (turpmāk tekstā zooseta.lv) vien. Reģistrācijas Nr. 40003319267, lai noteiktu pirkšanas un pārdošanas kārtību un noteikumus, kā arī palīdzētu risināt jautājumus, kas saistīti ar abu pušu tiesiskajām saistībām. 
1.2 Iepirkšanās kārtību interneta veikalā zooseta.lv nosaka 2014. gada 28. maija LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 225 "Noteikumi par distances līgumu", kā arī Patērētāju tiesību aizsardzības likums ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2015. gada 15. aprīlim. 
1.3 Zooseta.lv un Klients vēlas veikt pārdošanu un pirkšanu izmantojot interneta veikalu zooseta.lv http://www.zooseta.lv/ pamatojoties uz vispārējiem pārdošanas nosacījumiem, kas ir ietverti šajā dokumentā. Veicot pasūtījumu un priekšapmaksu interneta veikalā zooseta.lv, Klients apstiprina, ka ir iepazinies ar vispārējiem pārdošanas nosacījumiem un piekrīt tiem. 
 1.4. Vispārīgie pārdošanas nosacījumi 
 • Interneta veikalā zooseta.lv apskatāmajām precēm un cenām ir informatīvs raksturs. 
 • Prece var atšķirties no attēla. 
 • Uz attēla var būt detaļas, kas neietilpst preces komplektācijā. 
 • Preces aprakstam ir informatīva nozīme, parametros un komplektācijās var būt ražotāja izmaiņas vai modifikācija. 
 • zooseta.lv sniegtās informācijas izmantošana nerada juridiskas saistības starp interneta veikala apmeklētājiem un tā veidotājiem. 
 • zooseta.lv patur vienpusīgu tiesību jebkurā brīdī veikt izmaiņas vispārējos pārdošanas nosacījumos un piedāvājamo preču cenrādī. Izmaiņas un papildinājumi cenrādī un nosacījumos stājas spēkā no brīža, kad tie tiek publicēti mājas lapā http://www.zooseta.lv/. 
 
2. zooseta.lv cenrādis 

2.1 Cenas pārdodamajām precēm interneta veikalā zooseta.lv norādītas Eiro bez transporta izdevumiem, un ietver pievienotās vērtības nodokli 21%. 
2.2 Preces piegādes vērtība ir atkarīga no preces apjoma un atrunājama atsevišķi. 
2.3 zooseta.lv patur sev tiesības veikt izmaiņas cenrādī. Ja Klients veicis pasūtījumu pirms cenas izmaiņas ir stājušās spēkā, tad precei ir spēkā cena, kas ir norādīta uz rēķina pasūtījuma reģistrācijas brīdī, pie nosacījuma, ka minētais pasūtījums netika anulēts iemeslu dēļ, kas norādīti punktā 5.1. 

3. Pasūtītās preces apmaksa 

3.1 Preces apmaksa ir veicama: 
• ar pārskaitījumu, izmantojot internetbanku vai jebkurā Klientam ērti pieejamā bankas filiālē; 
• ar tiešsaistes apmaksas viediem (Swedbank bank internetbanka, norēķinu kartes VISA un MASTERCARD) 
• skaidrā nauda un norēķinu kartēm (VISA un MASTERCARD) saņemot pasūtījumu preču izsniegšanas punktos.  
• ar skaidru naudu preces saņemšanas brīdī 

4. Preces piegāde un nodošana 

4.1 Preces piegādes laiks ir 1 - 5 darba dienas. Piegādes termiņš var ilgt līdz 10 darba dienām. Preces piegādes termiņš Klientam tiek paziņots pa elektronisko pastu vai telefonu. Piegādes termiņš sevī iekļauj arī pasūtījuma komplektāciju, preces piegādi Latvijā - tieši klientam. 
4.2 Gadījumā, ja piegādes termiņi neatbilst informācijai, kas ir norādīta preces aprakstā vai klientam izsūtītajos datos, un ir skaidrs, ka preces piegāde norunātajā termiņā nav iespējama no zooseta.lv neatkarīgu iemeslu dēļ, zooseta.lv apņēmas paziņot Klientam par piegādes laika izmaiņām pa kontakta tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi, ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no brīža, kad zooseta.lv ir saņēmis attiecīgo informāciju. 
4.3 Prece tiek nodota Klientam uz pavaddokumentu pamata. Parakstot pavaddokumentus, Klients apstiprina, ka preces saņemšanas brīdī iesaiņojums nav bojāts vai ir apmierinošā stāvoklī (prece nav bojāta). 
4.4. Pasūtījumiem uz summu mazāku par 14.99 EUR, ar saņemšanu izsniegšanas punktos, izpildes laiks ir līdz 10 darba dienam. 

5. Pasūtījuma anulēšana un preces atgriešana 

5.1 zooseta.lv patur sev tiesības anulēt pasūtījumu gadījumā, ja: 
• Klients nav samaksājis priekšapmaksu,saskaņā ar pasūtījuma apstiprinājumu 3 darba dienu laikā no tā nosūtīšanas brīža. 
• Uz preces piegādes brīdi Klients nav apmaksājis visu pasūtījuma summu (attiecās tikai uz precēm uz pasūtījumu). Izņēmums ir tikai gadījumā, ja starp Klientu un zooseta.lv tiek noformēts speciāls papildus līgums. • Ja klients ir veicis avansa maksājamu, bet nav samaksājis visu preču vērtību vai atteicās no pasūtījuma, iemaksātais avanss netiek atgriezts. 
5.2. Klients ir tiesīgs atgriezt preci gadījumā, ja tiek konstatēti ražotāja defekti, piegādājot preci uz zooseta.lv norādīto adresi Rīgā: Brīvības gatve 340. Šajā gadījumā zooseta.lv pārstāvis neizbrauc pie klienta, lai veiktu precu apmaiņu vai atgriešanu. 

6. Garantija un neatbilstošas preces atgriešanas kārtība 

6.1 Saskaņa ar MK noteikumiem Nr. 225. Klients ir tiesīgs iesniegt zooseta.lv reklamācijas četrpadsmit dienu laikā no preces saņemšanas brīža (neattiecās uz atvērtu dzīvnieku barību). zooseta.lv, kā pārdevējam, ir jānosaka defekta raksturs. 
6.2 Ja tiek konstatēts ražotāja defekts, tad Klients ir tiesīgs pieprasīt preces remontu vai maiņu. Ja preces remonts nav iespējams vai tas nav lietderīgs, Klientam ir tiesības pieprasīt preces aizstāšanu. zooseta.lv ir tiesīgs atteikties no preces aizstāšanas un aprobežoties ar tās remontu gadījumā, ja aizstāšana salīdzinot ar remontu ir nesamērīgi dārga. Klients ir tiesīgs pieprasīt naudas atgriešanu tikai tādā gadījumā, ja preces aizstāšana nevar tikt veikta saprātīgā laika posmā. 
6.3 Atklājot preces defektus Klientam ir jārīkojas sekojoši: 
• Jāiesniedz rēķins, čeks, kvīts par preces pirkumu. 
• Jāpaziņo par savu problēmu iesniegumā, sūtot to uz elektroniskā pasta adresi vai zvanot uz klientu apkalpošanas nodaļas telefonu. Iesniegumā nepieciešams norādīt rēķina/pasūtījuma numuru. Iesniegumam pēc iespējas jāpievieno fotogrāfijas, kur ir skaidri redzams atklātais preces defekts. 
6.4 zooseta.lv neuzņemas atbildību ja: 
• preces bojājumi radušies Klienta vainas dēļ; 
• preces defekti radušies tās izmantošanas neparedzētiem mērķiem rezultātā; • precei ir dabisks nodilums pie parastas izmantošanas. 
• patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ (piem. sausa vai mitra dzīvnieku barība) 

7. Pušu atbildība un Force Majeure  

7.1 zooseta.lv ir atbildīgs pret Klientu vispārējo pārdošanas nosacījumu neievērošanas gadījumā, izvērtējot katru gadījumu un tādā kārtībā un apmēros, kā to nosaka Latvijas republikas likumdošana. 
7.2 Klients ir atbildīgs pret zooseta.lv vispārējo pārdošanas nosacījumu neievērošanas gadījumā, izvērtējot katru gadījumu un tādā kārtībā un apmēros, kā to nosaka Latvijas republikas likumdošana. 
7.3 Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu uzskata ugunsgrēkus, dabas katastrofas, epidēmijas, sprādzienus, citus tamlīdzīgus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas pusēm traucē izpildīt savas saistības. Par šādu apstākļu iestāšanos nekavējoties rakstiski jāpaziņo otrai pusei. 
7.4 zooseta.lv nekompensē morālo zaudējumu, kurš pēc Klienta domām var rasties sakarā ar izmaiņām piegādes termiņā, cenā un citos nosacījumos, kas ir minēti vispārējo pārdošanas nosacījumu ietvaros. 
7.5 zooseta.lv nekompensē Klientam iespējamos izdevumus gadījumā, ja Klients ir uzņēmies saistības, kuras var nonākt pretrunā ar vispārējo pārdošanas nosacījumu galvenajiem punktiem, pret trešajām pusēm un šīs saistības tika pārkāptas. 
7.6 zooseta.lv nekompensē Klientam neizmantotās iespējas, kas radušās sakarā ar piegādes termiņu, cenu, kā arī citu nosacījumu maiņu, kas ir saistīti ar vispārējo pārdošanas nosacījumu izmaiņām. 

8. Citi nosacījumi 

8.1 zooseta.lv tiesības un pienākumus attiecībā uz fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību regulē Latvijas Republikā spēkā esošās tiesību normas, tajā skaitā Fizisko personu datu aizsardzības likums. zooseta.lv izmanto Klienta personiskos datus tikai pasūtījuma izpildei. zooseta.lv neizpauž Klienta personiskos datus, ko Klients nodevis pasūtījuma noformēšanai, trešajām personām, izņemot gadījumus, kas paredzēti Latvijas Republikas likumos. 
8.2 zooseta.lv patur sev tiesības informēt Klientu par jaunām precēm, pakalpojumiem un atlaižu piedāvājumiem. Klientam ir tiesības pieprasīt personisko datu pilnīgu izdzēšanu no zooseta.lv klientu bāzes. 
8.3 Gadījumā, ja kāds vispārējo pārdošanas nosacījumu punkts nav pakļauts burtiskam tulkojumam, tad tas tiek skaidrots saskaņā ar Latvijas Republikā pastāvošo likumdošanu, ievērojot sākotnējos zooseta.lv un Klienta mērķus. 
8.4 Strīdi un domstarpības, kas ir saistīti ar vispārējo pārdošanas nosacījumu izpildi, tiek risināti abpusēju pārrunu ceļā. Nenoregulētu strīdu vai domstarpību starp zooseta.lv un Klientu rašanās gadījumā, katra no pusēm ir tiesīga aizsargāt savas tiesības Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.
 

9. Par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi pielietošanu 

9.1. Privātuma politika SIA “ Anima Pets” (reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, reģ.nr.LV40003319267, juridiskā adrese: Krimuldas 4, Rīga, LV-1039, Latvija) (turpmāk – Anima pets), ir Pārzinis, kas izpilda Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 prasības Latvijā. Šī Privātuma politika izskaidro, kā Anima pets apstrādā personas datus, kad tiek izmantoti mūsu pakalpojumi. Šī politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko Anima pets ievāc no mājas lapām, e-pastu sarakstes, logrīkiem, anketām, līgumiem un citiem avotiem. 

9.2. Personas datu ievākšana un izmantošana  
- Neatkarīgi no kuras valsts jūs piekļūstat SIA „ Anima pets” pakalpojumiem, personas datu apstrādē tiek ievēroti Regulas noteikumi. Jūs esat informēti, ka Jūsu personas dati Latvijā var tikt apstrādāti arī uz šīs valsts likuma pamata. 
- Ievietojot pasūtījumu Anima pets interneta veikala, datu subjekts piekrīt uz datu apstrādi ka ari brīvprātīgi izvēlas kurus datus vēlas iekļaut pasūtījuma forma. 
- SIA “Anima Pets” informē, ka norādot savu e-pasta adresi, piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīta no interneta vietnes www.zooseta.lv paziņojumi, atgādinājumi, ka ari automātiski rēķini par preču pasūtījumiem. 

9.3. Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati 
Apstrādes mērķi: 
SIA “Anima Pets” apstrādā personas datus tikai šādiem mērķiem: 
- Pakalpojumu un distances līguma, rēķinu sagatavošana, noslēgšana un izsūtīšana 
- Efektīvu uzņēmuma pārvaldības procesu nodrošināšana 
- Personāla atlase un vadība 
- Pieteikumu izskatīšanai un apstrādei 
- Jaunumu izsūtīšana  

Tiesiskajiem pamatiem: 
- Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde 
- Leģitīmās intereses nodrošināšanai 
- Līguma noslēgšanai vai izpildei 
- Datu subjekta piekrišana  

- Lai administrētu reģistrācijas un I-veikala klientu profilus mēs izmantojam sekojošas personas datu kategorijas 
Personas datu kategorijas   Juridiskais Pamats Glabāšanas periods 
-Vārds
-Uzvārds
-Kontaktinformacija
-E-pasts un mobilā tālruņa numurs
-Pilsēta jeb piegādes adrese
-Pasta indekss
 Datu subjekta piekrišana  Skatīt punktu 9.4
 -  -  -

- Klientu Identifikācija kuri veikuši avansa maksājumu. Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai identificētu vai Jūs esat tā persona, kura apmaksāja pasūtījumu lai izslēgt situācijas kad preces tiek piegādātas nepareizam adresātam. 
 Personas datu kategorija Juridiskais Pamats  Glabāšanas periods 
 1.1. Identifikācijas nolūkā mēs varam apstrādāt
personas datus, kas mums jau ir par Jums
-Vārds
-Uzvārds
-Kontaktinformacija
-E-pasts un mobilā tālruņa numurs
-Pilsēta jeb piegādes adrese
-Pasta indekss

1.2. Kā ari lai precīzi noformē pavaddokumentus
mēs varam apstrādāt personas datus no bankas
maksājuma uzdevumiem
-Personas kods vai identifikācijas numurs
-Bankas nosaukums un SWIFT Nr.
-Klienta konta numurs
1.1. Likumīgais pienākums identificēt personas
1.2. Grāmatvedības un personāla uzskaites mērķiem
(LR likums par grāmatvedību, pants nr. 7.9.)
 3 gadi no pavaddokumenta izrasktīšanas brīža
 -  -  -

9.4. Personas datu glabāšanas ilgums 
SIA “Anima Pets” glabā personas datus 
 - Atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem: kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA “Anima Pets” var realizēt savas leģitīmās intereses; 
- Kamēr SIA “Anima Pets” pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem; 
- Kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats. 

9.5 Personas datu saņēmēji 
- Likumā noteiktos gadījumos SIA “Anima Pets” var nodot informāciju trešajām personām.
- Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm. 

9.6 Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības 
- Lai saņemtu informāciju par jūsu personas datiem, kurus apstrādā SIA “Anima Pets” Jums ir jāiesniedz iesniegums rakstveidā mūsu biroja Krimuldas 4 Rīga vai ar ierakstītu vēstuli. 
- Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem. 
- SIA “Anima Pets” veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi). 
- Ja Jums šķiet, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei. 

9.7 Tiesības atsaukt piekrišanu 
 - Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, sūtot atsaukumu uz e-pastu: info@zooseta.lv 
- Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem. 
- Lietotājam ir tiesības dzēst savu profilu no mūsu I - veikala sistēmās. Sūtot pieprasījumu uz e-pastu: info@zooseta.lv
Seko mums:DraugiemYoutube
DIRcms
©2015 Zooseta.lv Visas tiesības aizsargātas. Jebkāda veida satura pārpublicēšana bez rakstiskas atļaujas stingri aizliegta