Правила

1. Vispārējo pārdošanas nosacījumu darbība 

1.1 Vispārējie pārdošanas nosacījumi darbojas starp pircēju (tālāk tekstā Klients), interneta veikalā zooseta.lv un interneta veikala īpašnieku SIA „Anima Pets” (turpmāk tekstā zooseta.lv) vien. Reģistrācijas Nr. 40003319267, lai noteiktu pirkšanas un pārdošanas kārtību un noteikumus, kā arī palīdzētu risināt jautājumus, kas saistīti ar abu pušu tiesiskajām saistībām. 
1.2 Iepirkšanās kārtību interneta veikalā zooseta.lv nosaka 2014. gada 28. maija LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 225 "Noteikumi par distances līgumu", kā arī Patērētāju tiesību aizsardzības likums ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2015. gada 15. aprīlim. 
1.3 Zooseta.lv un Klients vēlas veikt pārdošanu un pirkšanu izmantojot interneta veikalu zooseta.lv http://www.zooseta.lv/ pamatojoties uz vispārējiem pārdošanas nosacījumiem, kas ir ietverti šajā dokumentā. Veicot pasūtījumu un priekšapmaksu interneta veikalā zooseta.lv, Klients apstiprina, ka ir iepazinies ar vispārējiem pārdošanas nosacījumiem un piekrīt tiem. 
 1.4. Vispārīgie pārdošanas nosacījumi 
 • Interneta veikalā zooseta.lv apskatāmajām precēm un cenām ir informatīvs raksturs. 
 • Prece var atšķirties no attēla. 
 • Uz attēla var būt detaļas, kas neietilpst preces komplektācijā. 
 • Preces aprakstam ir informatīva nozīme, parametros un komplektācijās var būt ražotāja izmaiņas vai modifikācija. 
 • zooseta.lv sniegtās informācijas izmantošana nerada juridiskas saistības starp interneta veikala apmeklētājiem un tā veidotājiem. 
 • zooseta.lv patur vienpusīgu tiesību jebkurā brīdī veikt izmaiņas vispārējos pārdošanas nosacījumos un piedāvājamo preču cenrādī. Izmaiņas un papildinājumi cenrādī un nosacījumos stājas spēkā no brīža, kad tie tiek publicēti mājas lapā http://www.zooseta.lv/. 
 
2. zooseta.lv cenrādis 

2.1 Cenas pārdodamajām precēm interneta veikalā zooseta.lv norādītas Eiro bez transporta izdevumiem, un ietver pievienotās vērtības nodokli 21%. 
2.2 Preces piegādes vērtība ir atkarīga no preces apjoma un atrunājama atsevišķi. 
2.3 zooseta.lv patur sev tiesības veikt izmaiņas cenrādī. Ja Klients veicis pasūtījumu pirms cenas izmaiņas ir stājušās spēkā, tad precei ir spēkā cena, kas ir norādīta uz rēķina pasūtījuma reģistrācijas brīdī, pie nosacījuma, ka minētais pasūtījums netika anulēts iemeslu dēļ, kas norādīti punktā 5.1. 

3. Pasūtītās preces apmaksa 

3.1 Preces apmaksa ir veicama: 
• ar pārskaitījumu, izmantojot internetbanku vai jebkurā Klientam ērti pieejamā bankas filiālē; 
• ar tiešsaistes apmaksas viediem (Swedbank bank internetbanka, norēķinu kartes VISA un MASTERCARD) 
• skaidrā nauda un norēķinu kartēm (VISA un MASTERCARD) saņemot pasūtījumu preču izsniegšanas punktos. • ar skaidru naudu preces saņemšanas brīdī 

4. Preces piegāde un nodošana 

4.1 Preces piegādes laiks ir 1 - 5 darba dienas. Piegādes termiņš var ilgt līdz 10 darba dienām. Preces piegādes termiņš Klientam tiek paziņots pa elektronisko pastu vai telefonu. Piegādes termiņš sevī iekļauj arī pasūtījuma komplektāciju, preces piegādi Latvijā - tieši klientam. 
4.2 Gadījumā, ja piegādes termiņi neatbilst informācijai, kas ir norādīta preces aprakstā vai klientam izsūtītajos datos, un ir skaidrs, ka preces piegāde norunātajā termiņā nav iespējama no zooseta.lv neatkarīgu iemeslu dēļ, zooseta.lv apņēmas paziņot Klientam par piegādes laika izmaiņām pa kontakta tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi, ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no brīža, kad zooseta.lv ir saņēmis attiecīgo informāciju. 
4.3 Prece tiek nodota Klientam uz pavaddokumentu pamata. Parakstot pavaddokumentus, Klients apstiprina, ka preces saņemšanas brīdī iesaiņojums nav bojāts vai ir apmierinošā stāvoklī (prece nav bojāta). 
4.4 Pasūtījumiem uz summu mazāku par 14.99 EUR, ar saņemšanu izsniegšanas punktos, izpildes laiks ir līdz 10 darba dienam. 


5. Pasūtījuma anulēšana un preces atgriešana 

5.1 zooseta.lv patur sev tiesības anulēt pasūtījumu gadījumā, ja: 
• Klients nav samaksājis priekšapmaksu,saskaņā ar pasūtījuma apstiprinājumu 3 darba dienu laikā no tā nosūtīšanas brīža. 
• Uz preces piegādes brīdi Klients nav apmaksājis visu pasūtījuma summu (attiecās tikai uz precēm uz pasūtījumu). Izņēmums ir tikai gadījumā, ja starp Klientu un zooseta.lv tiek noformēts speciāls papildus līgums. • Ja klients ir veicis avansa maksājamu, bet nav samaksājis visu preču vērtību vai atteicās no pasūtījuma, iemaksātais avanss netiek atgriezts. 
5.2. Klients ir tiesīgs atgriezt preci gadījumā, ja tiek konstatēti ražotāja defekti, piegādājot preci uz zooseta.lv norādīto adresi Rīgā: Brīvības gatve 340. Šajā gadījumā zooseta.lv pārstāvis neizbrauc pie klienta, lai veiktu precu apmaiņu vai atgriešanu. 

6. Garantija un neatbilstošas preces atgriešanas kārtība 

6.1 Saskaņa ar MK noteikumiem Nr. 225. Klients ir tiesīgs iesniegt zooseta.lv reklamācijas četrpadsmit dienu laikā no preces saņemšanas brīža (neattiecās uz atvērtu dzīvnieku barību). zooseta.lv, kā pārdevējam, ir jānosaka defekta raksturs. 
6.2 Ja tiek konstatēts ražotāja defekts, tad Klients ir tiesīgs pieprasīt preces remontu vai maiņu. Ja preces remonts nav iespējams vai tas nav lietderīgs, Klientam ir tiesības pieprasīt preces aizstāšanu. zooseta.lv ir tiesīgs atteikties no preces aizstāšanas un aprobežoties ar tās remontu gadījumā, ja aizstāšana salīdzinot ar remontu ir nesamērīgi dārga. Klients ir tiesīgs pieprasīt naudas atgriešanu tikai tādā gadījumā, ja preces aizstāšana nevar tikt veikta saprātīgā laika posmā. 
6.3 Atklājot preces defektus Klientam ir jārīkojas sekojoši: 
• Jāiesniedz rēķins, čeks, kvīts par preces pirkumu. 
• Jāpaziņo par savu problēmu iesniegumā, sūtot to uz elektroniskā pasta adresi vai zvanot uz klientu apkalpošanas nodaļas telefonu. Iesniegumā nepieciešams norādīt rēķina/pasūtījuma numuru. Iesniegumam pēc iespējas jāpievieno fotogrāfijas, kur ir skaidri redzams atklātais preces defekts. 
6.4 zooseta.lv neuzņemas atbildību ja: 
• preces bojājumi radušies Klienta vainas dēļ; 
• preces defekti radušies tās izmantošanas neparedzētiem mērķiem rezultātā; • precei ir dabisks nodilums pie parastas izmantošanas. 
• patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ (piem. sausa vai mitra dzīvnieku barība) 

7. Pušu atbildība un Force Majeure  

7.1 zooseta.lv ir atbildīgs pret Klientu vispārējo pārdošanas nosacījumu neievērošanas gadījumā, izvērtējot katru gadījumu un tādā kārtībā un apmēros, kā to nosaka Latvijas republikas likumdošana. 
7.2 Klients ir atbildīgs pret zooseta.lv vispārējo pārdošanas nosacījumu neievērošanas gadījumā, izvērtējot katru gadījumu un tādā kārtībā un apmēros, kā to nosaka Latvijas republikas likumdošana. 
7.3 Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu uzskata ugunsgrēkus, dabas katastrofas, epidēmijas, sprādzienus, citus tamlīdzīgus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas pusēm traucē izpildīt savas saistības. Par šādu apstākļu iestāšanos nekavējoties rakstiski jāpaziņo otrai pusei. 
7.4 zooseta.lv nekompensē morālo zaudējumu, kurš pēc Klienta domām var rasties sakarā ar izmaiņām piegādes termiņā, cenā un citos nosacījumos, kas ir minēti vispārējo pārdošanas nosacījumu ietvaros. 
7.5 zooseta.lv nekompensē Klientam iespējamos izdevumus gadījumā, ja Klients ir uzņēmies saistības, kuras var nonākt pretrunā ar vispārējo pārdošanas nosacījumu galvenajiem punktiem, pret trešajām pusēm un šīs saistības tika pārkāptas. 
7.6 zooseta.lv nekompensē Klientam neizmantotās iespējas, kas radušās sakarā ar piegādes termiņu, cenu, kā arī citu nosacījumu maiņu, kas ir saistīti ar vispārējo pārdošanas nosacījumu izmaiņām. 

8. Citi nosacījumi 

8.1 zooseta.lv tiesības un pienākumus attiecībā uz fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību regulē Latvijas Republikā spēkā esošās tiesību normas, tajā skaitā Fizisko personu datu aizsardzības likums. zooseta.lv izmanto Klienta personiskos datus tikai pasūtījuma izpildei. zooseta.lv neizpauž Klienta personiskos datus, ko Klients nodevis pasūtījuma noformēšanai, trešajām personām, izņemot gadījumus, kas paredzēti Latvijas Republikas likumos. 
8.2 zooseta.lv patur sev tiesības informēt Klientu par jaunām precēm, pakalpojumiem un atlaižu piedāvājumiem. Klientam ir tiesības pieprasīt personisko datu pilnīgu izdzēšanu no zooseta.lv klientu bāzes. 
8.3 Gadījumā, ja kāds vispārējo pārdošanas nosacījumu punkts nav pakļauts burtiskam tulkojumam, tad tas tiek skaidrots saskaņā ar Latvijas Republikā pastāvošo likumdošanu, ievērojot sākotnējos zooseta.lv un Klienta mērķus. 
8.4 Strīdi un domstarpības, kas ir saistīti ar vispārējo pārdošanas nosacījumu izpildi, tiek risināti abpusēju pārrunu ceļā. Nenoregulētu strīdu vai domstarpību starp zooseta.lv un Klientu rašanās gadījumā, katra no pusēm ir tiesīga aizsargāt savas tiesības Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.
Следи за нами:Draugiem
DIRcms
©2015 Zooseta.lv Visas tiesības aizsargātas. Jebkāda veida satura pārpublicēšana bez rakstiskas atļaujas stingri aizliegta